Long Beach Gran Fondo

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Long Beach Gran Fondo’yu düzenleyen veri sorumlusu Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu ve veri işleyen www.longbeachgranfondo.org olarak değerli ziyaretçilerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, 7 Nisan 2016’da yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) “Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereği aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmekteyiz.

Kişisel verilerinizi, veri sorumlusu Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu adına veri işleyen sıfatıyla www. Longbeachgranfondo.org tarafından işlenmektedir.

Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden Long Beach Gran Fondo’ya kayıt olma ve kayıt ücreti ödeme gibi durumlarda Kanun’un çizdiği sınırlar çerçevesinde kalmak kaydıyla toplanabilmektedir. Toplanan veriler, hizmetlerimizin eksiksiz yürütülebilmesi ve geliştirilmesi amacıyla iş birliği içinde olduğumuz üçüncü parti kurum, kuruluş, kişi veya mevzuat gereği bilgi verilmesi zorunlu resmi makamlarla paylaşılabilmektedir.

Kişisel verileriniz; hizmetlerimizin eksiksiz sunulabilmesi, aldığınız/alacağınız hizmetlere ilişkin tarafınızla iletişim kurulabilmesi, hizmet teklifi sunulabilmesi ve diğer pazarlama faaliyetlerinde kullanılması vb. amaçlarla işlenebilmektedir.

Kanun’un 11. maddesi kapsamında;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenilmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 6698 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular için iletişim sayfamızı kanallar üzerinden bizimle irtibata geçebilirsiniz.


Feragatname

Etkinliğin zorluğundan ve karşılaşabileceğim sakatlık vb. kişisel risklerden haberdar olduğumu, 

Etkinliğe katılabilmek için yeterli antrenman ve deneyime sahip olduğumu, 

Doping içeren maddeler kullanmadığımı, 

Etkinlik süresince: Maruz kalabileceğim maddi ve manevi zararlar ve kazalardan organizasyonun sorumlu tutulamayacağını, 

Sağlık ekipleri ve organizasyon tarafından verilecek kararlara uyacağımı, 

Pandemi döneminin bilincinde olarak yarışa katıldığımı, kişisel hijyen, sosyal mesafe kurallarına uyum ve maske takma konusunda bireysel olarak sorumlu olduğumu, doğabilecek sıkıntılardan organizasyonu sorumlu tutmayacağımı, 

Çevreye saygılı olacağımı ve doğal ortamı tahrip etmeyeceğimi, kabul, beyan ve feragat ederim.Sponsorlarımız

Back to top